ΨΑΡΙΑ ΛΙΜΝΩΝ

Βρυγοβελονίτσα (Cobitis meridionalis)

Γλήνι ή Γλυνί (Tinca tinca)
Γκιζάνι-Ladigesocypris ghigii (Pisces, Cyprinidae)


Γουλιανός (Silurus glanis)

Γοβιός (Cottus gobio)

Θρίτσα (Alosa vistonica)

Κέφαλος (Squalius prespensis)
Κοκκινόψαρο ή Κουτσουράς (Carassius-carassious)

Κυπρίνος ή Γριβάδι(Cyprinus carpio)

Λεστιά ή Αβραμίδα (Abramis brama)
Λιπαριά (Alosa macedonica)

Μπράνα (Barbus prespensis)

Νανογωβιός (Economidychtthys trichonis)

Πεταλούδα (Carassius gibelio)
Πέρκα (Perca fluviatilis)


Πέστροφα (Salmo trutta)
Πλατίκα ή Τσιρώνι (Rutilus rutilus)

Σκουμπούζι (Chondrostoma prespense)

Τσιρονάκι (Alburnoides prespensis)

Τσίμα (Pelasgus prespensis)

Χέλι

Ψευδορασμπόρα (pseudorasbora parva)Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια